GENERELLE VILKÅR


§1. Medlemskab


Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankoplysninger mv. bedes du venligst oplyse til FIT7500. Medlemskabet er bindende for begge parter indenfor den i kontrakten anførte periode. FIT7500 kan bede om at se billedlegitimation, eller tage foto af dig som kun vil blive til brug for vore stamoplysninger om dig.

Når du afhenter dit medlemskort betaler du for kortgebyr, medmindre du har et medlemskort fra tidligere medlemsskab. Se priser på hjemmeside.


§1a. Pensionist og firma-medlemskaber


For oprettelse af medlemskabstyper med rabat, såsom pensionist- og firma-medlemskaber er du forpligtet til at fremvise dokumentation for opfyldelse af krav for medlemsskabstypen på forlangende. Ved manglende dokumentation, stiger medlemskabet til gældende normalpris for det valgte medlemskab uden yderligere varsel. Det samme gør sig gældende for firmaftaler, såfremt aftalen mellem virksomheden og FIT7500 ophører, eller ved ansættelsesophør.


Pensionist medlemsskab gives til personer over 65 år.


§1b. Medlemskab når du er under 18 år


For at blive medlem i FIT7500 skal du være fyldt 14 år. Hvis du er under 18 år eller umyndiggjort, skal du for at oprette et medlemskab fremmøde i FIT7500 med din værge eller en af dine forældre. I forbindelse med din indmeldelse skal begge parter medbringe gyldigt billede ID.


Hvis du er værge eller forælder, der indmelder en person under 18 år, indestår du for den mindreåriges overholdelse af medlemsbetingelserne. 


Du kan kun få et medlemskab i FIT7500, hvis din værge eller forælder står som betaler af dit medlemskab (herefter den ”Anden Betaler”). Den Anden Betaler hæfter for ethvert krav, som FIT7500 måtte have mod dig i relation til dit medlemskab.


§1c. Pause periode


Medlemskabet kan sættes på pause fra den 1. i en måned i max. 3 måneder sammenhængende, én gang pr. kalenderår. Find prisen for pauseperioden på hjemmesiden. Pausen oprettes via enten personlig henvendelse eller mail.


Kontante medlemskaber kan ikke sættes i bero. Et medlemskab kan ikke opsiges i pauseperioden, men først fra pauseperiodens ophør, hvorefter §6 indtræder.


§2. Medlemskort


Medlemskortet medbringes og indlæses i fremmødecomputeren eller ved indgangsdøren uden for receptionstiden for at få adgang til centret. Medlemskortet er personligt, og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ved misbrug af medlemskort opkræves et gebyr på 500 kr. Bliver dit medlemskort væk eller beskadiget meddeles dette til FIT7500, som udsteder et nyt mod gebyr kr. 50,00.


§3. Betaling


Ved oprettelse af kontant medlemskab betaler du forud for hele aftaleperioden og medlemsskabet ophører automatisk, når perioden udløber.


Ved oprettelse af et PBSmedlemskab/automatisk kortbetaling tilmeldes aftalen PBS/automatisk kortbetaling, og du betaler kontant for startgebyr og for perioden fra oprettelsen til første betaling via PBS/automatisk kortbetaling. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra din konto i begyndelsen af hver kalendermåned. Ved betaling via PBS/DIBS opkræves et gebyr på kr. 9,75 for at dække de omkostninger der er til NETS. Du er ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten. Du giver ved din underskrift på nærværende kontrakt samtykke til at FIT7500 opbevarer stamoplysninger. Desuden giver du samtykke til, at der kan oprettes automatisk kortbetaling, dvs., at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort. Såfremt kontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder FIT7500 sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part.


§4. For sen betaling


Betales den løbende ydelse ved et PBS-medlemskab/automatisk kortbetaling ikke til den aftalte tid, udsendes en rykkerskrivelse til dig og der opkræves et rykkergebyr efter gældende takst pt. kr. 100,00. Hvis du ikke betaler senest 10 hverdage efter den angivne forfaldsdato, forfalder alle ydelser for den resterende del af minimumsperioden til øjeblikkelig betaling. Dit medlemskort spærres indtil restancen er udlignet. Udelukkelsesperioden godskrives ikke af FIT7500.


§5. Varighed/Medlemskab


Ved PBS-aftale/automatisk kortbetaling er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold til §6. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.


§6. Opsigelse


Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode.


Opsigelsesfrist for PBS-medlemskab/automatisk kortbetaling er løbende måned + 1 måned og skal ske senest den 20. i måneden. Opsigelsen skal ske enten ved personligt fremmøde til FIT7500 eller via email. Opsigelsen er først gældende når du har modtaget en kvittering fra centeret.


Ved opsigelse betales der forud for den sidste måned.


§7. Ændringer i priser og medlemsvilkår


FIT7500 forbeholder sig ret til ændringer i pris- og medlemsbetingelser, herunder prisen for dit medlemsskab . Ændringer til dit medlemsskab vil blive varslet indenfor løbende måned plus 1 måned.via email og opslag i centeret. Prisændringer vil altid træde i kraft til den 1. i en måned. 


De til enhver tid gældende priser kan findes på hjemmesiden.


§8. Træning og ophold i centret


FIT7500 er vores alle sammens sted. Hjælp os med at holde det pænt og rent. FIT7500 er et røgfrit område. Al træning og ophold i FIT7500 foregår på eget ansvar. Dette gælder såvel medlemmer som gæster, der opholder sig i FIT7500. Unge mellem 15 og 18 år samt umyndige må kun benytte FIT7500´s faciliteter, hvis FIT7500 har modtaget en skriftlig tilladelse hertil fra pågældendes forældre eller værge. Børn under 15 år må ikke opholde sig i træningsområder uden en voksen. Under træning skal der altid anvendes tøj og sko der er beregnet til indendørs træning. Ingen bar overkrop og ingen bare fødder/klipklapper er tilladt i fælles områderne. Bare fødder er dog tilladt ved yoga, pilates og boldtræning. Udstyr og faciliteter skal ryddes op efterhånden som træningen skrider frem. Mobiltelefoner skal være lydløse under al træning.


§9. Misligholdelse af kontrakt


Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af redskaber mm., herunder overholdelse af ordensreglementet samt henvisninger fra personalet. Mangel på dette udgør en væsentlig misligholdelse af kontrakten. Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer eller FIT7500 ansatte, kan FIT7500 uden varsel bortvise medlemmet.


§10. Ændringer i hold m.v.


FIT7500 forbeholder sig ret til ændringer i åbningstider, holdplaner, holdtider, instruktører og udbud af hold med 1 dags varsel. Medlemmet er selv ansvarlig for at holde sig opdateret via hjemmeside eller via sports-solution. Desuden kan FIT7500 samme dag aflyse hold 2 timer før planlagt start, hvis der er mindre end 4 bookinger. Instruktøren kan altid ændres til holdets start uden at give besked.


§11. Helbredstilstand og personskade


Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos FIT7500. FIT7500 tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. Der gives ikke garanti for vægttab.


§12. Værdigenstande


Det anbefales, at der ikke opbevares genstande af værdi i garderobeskabene. FIT7500 bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra skabe. Skabet skal tømmes efter brug. FIT7500 forbeholder sig retten til at tømme skabene ved lukketid uden varsel.


§13. Personoplysninger/Informationer/Nyheder


Ved indmeldelsen giver du lov til at FIT7500 må behandle og opbevare oplysninger om dig samt kontakte dig telefonisk, og løbende kan sende nyheder og information pr. e-mail og SMS. Denne service kan fravælges ved skriftlig meddelelse til FIT7500.


§14. Afbud til holdtræning


Har du brug for at melde afbud til et hold skal det ske senest 2 timer før holdstart. Husk også at slette dig fra evt. venteliste indenfor samme frister, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Afmelding til holdtræning kan ske på telefon 97 41 27 22 på hverdage i receptionens åbningstid eller via sports-solution. Glemmer du at melde afbud er gebyret ved PBS-kort/ automatisk kortbetaling kr. 50 ved kontantkort mister du FIT7500 dags træning. Undlader du at betale gebyr ved for sent afbud, vil dit kort blive lukket indtil gebyret er betalt.


§15. Fremmøde


Fremmøde skal ske senest 10 minutter før timens start ellers kan pladsen blive givet videre til medlemmer på venteliste. Fremmøde til aftale med personlig træner skal ske 10 minutter før aftaletidspunktet. Ved al træning skal du fremmøde dig i receptionen eller på touch-screen ved receptionen. 


§16. Tilrettelægning af dit personlige træningsprogram i fitness-afdelingen


Før du begynder din træning hos os beder vi dig lave en aftale med en af vore personlige trænere, så du kan få lavet dit eget træningsprogram og få en gennemgang af maskinerne.


§17. Afbud til personlig træner


Hvis du ikke kan overholde din aftale med vores personlige træner, beder vi dig melde afbud dagen før inden kl. 16. Glemmer du at melde afbud er gebyret ved PBS-medlemskab/automatisk kortbetaling kr. 100,00, ved kontantkort mister du 2 dage. Undlader du at betale gebyr ved for sent afbud vil dit kort blive lukket indtil gebyret er betalt.


§18. Privat virksomhed


Det er ikke tilladt at udøve privat virksomhed i forbindelse med dit medlemskab – såsom træningsvejledning, personlig træning og lign.


§19. Gavekort


Gavekort kan ikke ombyttes til andre produkter eller kontanter. Gavekort udløber efter 12 måneder fra udstedelsesdatoen.


POLITIK OM PERSONOPLYSNINGER


FIT7500 behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning, inkl. EU's databeskyttelsesforordning.


Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?


FIT7500 er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet og behandler om dig. Du kan kontakte os på: info@fit7500.dk


Når du opretter et medlemskab hos FIT7500 accepterer du, at FIT7500 indsamler og behandler oplysninger om dig. Hos FIT7500 indsamler og behandler vi kun de oplysninger, der er nødvendige for at administrere dit medlemskab og for at levere vores ydelser til dig, som for eksempel ved tilkøb af personlig træning eller kostvejledning. [CenterName] anvender ikke oplysningerne til andre formål.
 
Opbevaringsperiode


FIT7500 opbevarer oplysningerne om dig i op til 6 mdr. efter dit medlemskab er ophørt. Herefter vil alle oplysninger blive slettet eller anonymiseret på en sådan måde, at oplysningerne ikke længere kan identificere dig.

Videoovervågning


Hos FIT7500 har vi stor tillid til, at vores kunder er ærlige og følger vores husregler. Derfor anvender vi kun i meget begrænset omfang video som dokumentation – det værende i tilfælde af tyveri/overfald hos medlemmer og ansatte. Vi gemmer optagelserne i op til 4 uger efter optagelsesdato.


Personoplysninger, som bliver behandlet


De oplysninger, som behandles, er personoplysninger, som du giver til os eller som vi har indsamlet fra dig.


Personoplysninger, som du giver os


Når du gennemfører et køb hos FIT7500, opgiver du nogle personoplysninger til os. Dette gælder også, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, benytter dig af vores tjenester på vores hjemmeside og på sociale medier. Personoplysninger, som du giver til os og som vi behandler, kan f.eks. være dit navn, køn, din adresse og dit personnummer, betalingsoplysninger, mobil- og telefonnummer samt e-mailadresse.


Personoplysninger, som vi har indsamlet fra dig


Når du gennemfører et køb hos FIT7500, behandler vi personoplysninger om dig. Det er oplysninger om dit navn, fødselsdato samt kontaktoplysninger.


Bogføring


FIT7500 behandler oplysninger om transaktioner mellem dig og FIT7500 til bogføringsformål. FIT7500 kommer således til at behandle oplysninger om dit køb, dit navn, din adresse, dit mobil- og telefonnummer og din e-mailadresse. Det retslige grundlag for at FIT7500 behandler dine personoplysninger er, at det er nødvendigt for at kunne opfylde en lovmæssig forpligtelse, som påhviler FIT7500.


FIT7500 kan overlade dine personoplysninger til myndigheder, som kræver at [CenterName] videregiver sådanne personoplysninger.


FIT7500 kan også dele dine personoplysninger for at tillade en fusion, en overtagelse eller et salg af alle eller dele af FIT7500.


Tidsramme for behandling og lagring


Vi behandler kun personoplysninger så længe, der behov for det i forhold til de formål, til hvilke oplysningerne blev givet eller indsamlet. De samme oplysninger kan blive gemt flere forskellige steder til forskellige formål. Det betyder, at en oplysning, som er fjernet fra ét system fordi den ikke længere er relevant for det pågældende formål, stadig kan findes i et andet system, hvor oplysningen er gemt for at dokumentere dit samtykke, eller til et andet formål, hvor der stadig er behov for den pågældende personoplysning.


Vi opbevarer dine personoplysninger i følgende perioder: 


  • Medlemsdata - Opsigelse af medlemskab + 6 mdr.
  • Tv-overvågning - Tidspunkt for optagelse + op til 4 uger
  • Finansielle transaktioner - Sidste transaktion + 5 år
  • Blacklisting - Ophør af blacklisting + 10 år
  • Gæld - Opsigelse af medlemskab + Ophør af gældsforhold + 6 mdr.


Dine personoplysninger kan blive gemt længere end nævnt ovenfor, hvis dette er påkrævet i forhold til at opfylde lovkrav, forordninger eller myndighedsbeslutninger.


Dine rettigheder


Du har ret til, uden omkostninger, skriftligt at anmode om at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi har registreret om dig. Du kan også når som helst anmode om at få rettet fejlagtige oplysninger. Du har ligeledes ret til at bede os om at slette eller begrænse de personoplysninger, vi har om dig, samt at bede om en kopi af disse personoplysninger (såkaldt dataportabilitet).


Hvis der ikke er nogen grund til din anmodning, eller din anmodning er urimelig, f.eks. hvis du ofte eller med korte intervaller beder om uddrag eller sletning, kan vi enten nægte at imødekomme din anmodning, eller vi kan opkræve et gebyr, som dækker de administrative udgifter forbundet med din anmodning. Du kan indsende din anmodning til os via email.


Klage til Datatilsynet


Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


1  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.


2  Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)


3  Lov om tv-overvågning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1190 af 11. oktober 2007 (med senere ændringer)